Verkorte Algemene Voorwaarden SanoPharm Nederland bv gevestigd te Barneveld aan de Prins Hendrikweg 2.

Al onze rechtsverhoudingen worden uitsluitend door de volledige tekst van onze Algemene Voorwaarden (KvK te Arnhem d.d. 05-03-1993, nummer 77609) beheerst. Desgevraagd zullen wij kosteloos een exemplaar toezenden. Hieronder volgt een verkorte weergave van de volledige tekst.

 1. Algemeen
  De toepasselijkheid van alle andere Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Nederlands Recht is van toepassing met uitsluiting van de Weense Koopwetten. De Nederlandse tekst is verbindend.
 2. Aanbiedingen
  Al onze aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend tenzij wij een bepaalde geldigheidsduur aangeven. Alle informatie en/of gegevens bij de aanbieding verstrekt blijven ons (intellectueel) eigendom en binden ons slechts indien dit uitdrukkelijk is bevestigd.
 3. Overeenkomsten
  Overeenkomsten, alsmede nadere toezeggingen en/of wijzigingen, zijn eerst bindend na onze uitdrukkelijke bevestiging/ aanvaarding. Wij zijn gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen, alsmede ter uitvoering der overeenkomst derden in te schakelen.
 4. Prijzen
  Onze prijzen zijn gebaseerd op onze inkooplasten en andere kostprijsfactoren en zijn gebaseerd op levering af ons magazijn/opslagplaats en excl. BTW, vervoer etc. Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden, met dien verstande dat de periode waarin deze prijswijzigingen worden doorgevoerd niet langer bedraagt dan 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst.
 5. Levering en levertijd
  Levering geschiedt in beginsel af ons bedrijf/magazijn. Alleen franco indien en voorzover door ons aangegeven. Deelleveranties zijn toegelaten. Levertijden worden bij benadering vermeld. Overschrijding hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding. Annulering is alleen mogelijk na herhaalde (excessieve) levertijdsoverschrijding en na schriftelijke ingebrekestelling door de wederpartij, behoudens bij overmacht onzerzijds. Bij ontvangst dient het geleverde gecontroleerd te worden op schade/tekorten, te vermelden op de vervoersdocumenten. Retourzendingen, na onze goedkeuring, zijn altijd voor rekening van de wederpartij.
 6. Transport/risico
  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt transport/verpakking voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien de vervoersdocumenten anders vermelden.
  Orders met uitlevering binnen Nederland en België met een netto-factuurwaarde van meer dan € 75,00, zullen wij franco aan huis leveren.
 7. Niet toerekenbare tekortkoming
  In geval van niet toerekenbare tekortkoming kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbinden.
 8. Aansprakelijkheid
  Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade. Onze produktaansprakelijkheid wordt (mede) beoordeeld op grond van eventuele aansprakelijkheidsverzekeringen alsmede op de wettelijke bepalingen terzake van produktaansprakelijkheid. Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons tegen iedere vordering tot schadevergoeding, ongeacht de oorzaak.
 9. Garantie
  Garantie wordt slechts verstrekt onder de door ons gestelde condities. Indien, naar ons oordeel, door de wederpartij is aangetoond dat het geleverde niet voldoet aan de normale eisen, zullen wij slechts gehouden zijn tot het gratis leveren van nieuwe goederen. Garantie op door ons elders ingekochte goederen/preparaten slechts indien en voorzover de fabrikant/leverancier deze verstrekt.
 10. Reclames
  Reclames dienen binnen 8 dagen na levering (8 dagen na factuurdatum voor facturen) schriftelijk te onzer kennis te zijn gebracht, nadien is de wederpartij gebonden. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 8 dagen na ontdekking en een uiterste termijn van 6 maanden na levering. Retourzendingen alleen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 11. Betaling en eigendomsvoorbehoud
  Betaling geschiedt à contant of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op onze bank/giro. Na verloop daarvan wordt een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand berekend. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige wederpartij. Bij niet-tijdige betaling kan de overeenkomst door ons ontbonden worden verklaard, zonder rechterlijke tussenkomst, waardoor al onze eigendomsrechten herleven. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde. Rente en invorderingskosten worden primair verrekend.
  Zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen blijven alle door ons geleverde goederen, die zich nog bij/onder de wederpartij bevinden ons eigendom en worden beschermd als bezitloos pandrecht, en wel voor de waarde van hetgeen de wederpartij ons verschuldigd is.
  In geval van doorverkoop van (nog) niet betaalde goederen is de wederpartij gehouden mee te werken aan cessie. De wederpartij is verplicht een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken jegens zijn koper.
 12. Geschillen
  Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats tenzij wij anders verkiezen.